هنوز چیزی در مورد دنیای اسباب شادی، منتشر نشده است.